Kateřina Veliká

Žák na základě zhlédnuté ukázky dokáže charakterizovat poměry v tehdejším Rusku.

Vzdělávací cíl

Vazba na RVP ZV

Ústřední badatelská otázka:

Ukázka

Kontext seriálu

Seriál Kateřina Veliká vznikl v dílně HBO a SKY jako čtyřdílné drama zachycující osud jedné z nejvýznamnějších panovnic Ruska vůbec. Děj seriálu odehrávající se v době politických rozporů a společenských konfliktů zachycuje samotnou carevnu Kateřinu jako neústupnou moderní a sebevědomou ženu na sklonku svého života. Režisér seriálu zde kromě linie politického života sleduje i její milostné pletky s vojenským velitelem Grigorijem Potěmkinem, které gradují v jednotlivých dílech v podobě různých intrik a konfliktů.

Kontext scény

Tato ukázka je vybrána z prvního dílu čtyřdílného seriálu. Divák je seznamován s Kateřininým svérázným vystupováním na veřejnosti, kdy promlouvá v paláci k části dvořanů o možnosti zrušení nevolnictví, čímž by se Rusko mohlo pozvednout na úroveň vyspělých států. Tento fakt je dvořany vyhodnocen jako jednoznačně negativní. Kromě samotného proslovu lze v ukázce analyzovat významné osoby tehdejší doby s přihlédnutím k jejich rolí ve společnosti.

Hodnocení zdroje

Nutno říci, že samotnému seriálu se dostalo značného úspěchu. Musíme mít však na paměti, že režisér kromě historické linie v některých dílech nechává vyniknout především linii romantického příběhu, který tolik nesouvisí s kontextem doby. Předložená ukázka obstojně zachycuje situaci, na kterou klademe v našem případě důraz, tj. pro porovnání nálady v tehdejší společnosti a pro vykreslení obrazu samotné Kateřiny Veliké nám tedy vybraná ukázka vyhovuje.

Otázky a úkoly vztahující se k ukázce

Tato ukázka slouží jako materiál k probranému výukovému celku na téma osvícenství a absolutismus. Účelem zadání je provést analýzu informací z ukázky a následně provést komparaci znalostí z ukázky s prameny získanými během předchozí výuky. Tento vizuální pramen nemusí sloužit pouze k výuce o osvícenských myšlenkách Ruska 18. století, ale lze jej použít i v komparaci s ukázkami z jiného státu (např. znázornění podoby osvícenství na společnost v R-U). Výstupem žáka v tomto výukovém celku by mělo být rozvinutí kompetencí k učení a řešení problému, kdy na jednotlivých příkladech z různých států dokáže vymezit, co to je osvícenství, absolutismus a z toho plynoucí pojem osvícenský absolutismus a jak se v dané oblasti projevovaly jeho odlišnosti ve společnosti.

Pošlete žákům link na cvičení, popř. i pracovní list, v rámci něhož jsou všechny potřebné instrukce a odkazy. Pracovní list žákům pošlete ve formátu .doc nebo .odt, které umožňují, aby do něj žáci psali odpovědi. Pracovní listy s odpověďmi vám žáci mohou poslat zpět e-mailem, nebo můžete zvolit nějaké jiné řešení (např. prostřednictvím Google Classroom nebo Google disk, případně jiných aplikací využívajících sdílené prostředí).

Pracovní list
pdf odt docx

Žákům byste měli poskytnout zpětnou vazbu na jejich výkon. Zde je návrh několika kritérií: