Kostnický koncil

V této lekci se žáci přenesou do Kostnice na středověký církevní koncil. Pomocí dvou filmových ukázek se seznámí s problémy a dilematy tehdejší společnosti a církve. Nahlédnou situaci na koncilu z různých perspektiv – samotného Husa, představitelů církve, Zikmunda Lucemburského i české šlechty. Lépe tak porozumí středověkému vidění světa, kde otázky víry zastávaly klíčovou úlohu, ovšem podobně jako dnes měl každý z aktérů i své osobní zájmy.

Vzdělávací cíl

Vazba na RVP ZV

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám.

Ústřední badatelská otázka

Jaké bylo postavení církve v tehdejší společnosti, čím se mu Jan Hus vzepřel?

Použité materiály

Filmové zdroje

Film Ecce Constantia byl natočen na základě scénáře, který byl původně spisovatelem a dramatikem Pavlem Kohoutem sepsán jako divadelní drama pro městské divadlo v Kostnici. Při jeho psaní věnoval čas studiu pramenů přímo se týkajících koncilu. Ve filmu sám Kohout vystupuje v roli televizního reportéra Ulricha Richentala, odkazující ke kostnickému kronikáři, jehož jméno i záznamy Kohout pro inscenaci využil. Postava televizního reportéra je součástí televizních vstupů TV Constantia, jež diváka informují o potřebných souvislostech.

V ukázce samotné diskutují čtyři církevní představitelé, jakožto účastníci koncilu, o průběhu Husova procesu a možnostech dalšího jeho vývoje. Jedná se o scénu nacházející se v polovině filmu (1:08:35 až 1:12:19)

Film Jan Hus byl natočen k 600. výročí Husova upálení. Film má tři díly po 80 minutách, kde jsou postupně rozebírány politické a náboženské okolnosti tehdejší doby, jež postupně vyústily na koncilu v Kostnici. Autorkou scénáře je spisovatelka a historička Eva Kantůrková, která už dříve věnovala Husově osobnosti jednu ze svých knih.

Ukázka pochází ze závěru druhého dílu (1:08:35 až 1:10:18). Zikmunda Lucemburského se v ní snaží přesvědčit český šlechtic Jan z Chlumu, aby vyvíjel v rámci koncilu větší aktivitu k Husově záchraně.

Přestože se oba filmy snaží v rámci možností držet faktické správnosti událostí, mohou samozřejmě jen těžko dnešnímu divákovi zprostředkovat středověké myšlení a vzorce chování. Ovšem pro základní uvedení do tématu v rámci pochopení tehdejších událostí jsou, myslím, pro žáky základní školy vhodné.

Žáci se již na prvním stupni či jinde setkali s osobností Jana Husa. Aktivita slouží k prohloubení a upevnění jejich vědomostí.

Pošlete žákům pracovní list, v rámci něhož jsou všechny potřebné instrukce a odkazy. Pracovní list žákům pošlete ve formátu .doc nebo .odt, které umožňují, aby do něj žáci psali odpovědi. Pracovní listy s odpověďmi vám žáci mohou poslat zpět e-mailem, nebo můžete zvolit nějaké jiné řešení (např. prostřednictvím Google Classroom nebo Google disk, případně jiných aplikací využívajících sdílené prostředí)

Pracovní list
pdf odt docx

Žákům byste měli poskytnout zpětnou vazbu na jejich výkon. zde je návrh několika kritérií: